◊ SZKOŁA    

Hymn szkoły:

 

Zadaniem naszym jest

pracować, uczyć się

pomagać innym wciąż

przyjaźnią darzyć się

 

   Marzenia mamy swe

   chronimy je jak skarb

   bo każdy wierzy w swój

   szczęśliwy los

 

Wystarczy tylko mieć

Wytknięty w życiu cel

Osiągnie każdy go

gdy tego mocno chce

 

   Marzenia mamy swe

   chronimy je jak skarb

   bo każdy wierzy w swój

   szczęśliwy los

                                                                  
 

Jesteśmy szkołą, która:

 • realizuje szeroki zakres działań pedagogicznych zmierzających do wszechstronnego rozwoju ucznia,

 • posiada atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz zajęć pozalekcyjnych,

 • przekazuje wiedzę i umiejętności, które pozwolą uczniom sprostać wyzwaniom kolejnego etapu kształcenia – na poziomie gimnazjum,

 • poszukuje mocnych cech osobowości każdego ucznia,

 • tworzy warunki i pomaga każdemu uczniowi odkryć oraz rozwijać talenty,

 • wdraża w proces pedagogiczny nowe rozwiązania organizacyjne i przedsięwzięcia edukacyjne,

 • wychowuje człowieka wrażliwego, otwartego na krzywdę innych, w duchu umiłowania Ojczyzny oraz w tolerancji do innych wyznań i kultur,

 • umiejętnie rozwiązuje problemy pedagogiczne uczniów z poszanowaniem praw
  i godności dziecka,

 • aktywnie współpracuje na zasadach partnerstwa z rodzicami, instytucjami i władzami miasta Jarosławia oraz ze społecznością lokalną.

Uczeń kończący naszą szkołę jest:

 • wyposażony w rzetelną wiedzę i umiejętności na miarę jego potencjalnych możliwości,

 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce,

 • zaangażowany w rozwój własnych zainteresowań i odkrytych talentów,

 • posiada uporządkowany system wartości,

 • jest samodzielny, uczciwy, tolerancyjny i odpowiedzialny,

 • umiejętnie rozwiązuje problemy drogą negocjacji, kompromisu i kultury w poszanowaniu godności innych,

 • potrafi samodzielnie projektować własną drogę rozwoju,

 • jest w pełni przygotowany do nowego wyzwania jakim jest dalsze kształcenie
  w gimnazjum

Co nas wyróżnia:

 

Szkoła nasza wychodzi naprzeciw naturalnej u młodego człowieka potrzebie osiągania sukcesów, bycia zauważonym.
 

Zróżnicowane formy i metody przekazywania wiedzy, nastawione w dużym stopniu na kreatywność samego ucznia, przynoszą satysfakcjonujące wszystkich efekty. Naturalnym więc staje się właściwe gratyfikowanie najlepszych z najlepszych, a więc pierwszego wśród równych sobie, czyli "Primus inter Pares". Tym zaszczytnym tytułem p. Dyrektor ma honor obdarzać uczniów na forum całej szkoły już od kilku lat. Cennym jest nie tylko wyróżnienie ucznia o nieskazitelnej postawie
i najwyższej średniej ocen, ale przede wszystkim oddziaływanie wychowawcze na pozostałych. Chęć dorównywania nagrodzonemu w naturalny, a więc niewymuszony sposób wyzwala wśród nich dążenie do zmierzenia się z najlepszym, dorównania mu. Rówieśnik zatem staje się wzorem, do którego warto równać, z którym warto rywalizować.
 

Podobny charakter ma honorowanie najlepszych uczniów kończących szkołę mianem "Złotego Absolwenta". Wyróżnienie to gratyfikuje ich wzorową, pod każdym względem, pracą w szkole podstawowej. Poza samym tytułem i dyplomem, każdy z nich otrzymuje pamiątkowy medal
z rąk p. Dyrektor, a nazwisko jego wpisane zostaje do "Złotej Księgi Absolwentów".
 

Bardzo ważnymi uczestnikami wymienionych uroczystości są rodzice uczniów. Oni wszak
w znaczącym stopniu wspierają trud nauczycieli, przekazujących wiedze ich dzieciom.
Piękne "Listy gratulacyjne", które otrzymują, wyrażają uznanie szkoły dla ich rodzicielskiej troski
i odpowiedzialnego czuwania nad latoroślami.
 

Z bijącym sercem i niekłamanym zainteresowaniem śledzą uczniowie przebieg tych niecodziennych szkolnych ceremonii. Może za rok i oni, zmotywowani dodatkowo pracą wyróżnionych kolegów, przeżyją podobne im wzruszenie.

 

 
 
© sp4j - 2014r