◊ STOŁÓWKA rok szkolny 2014/2015 Jadłospis

Stołówka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 11.30 - 14.00


Regulamin stołówki szkolnej

 

1.    Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 4.

2.    Podstawą zapisania dziecka na obiady jest złożenie przez rodzica (prawnego opiekuna) wypełnionej  „Karty zgłoszenia na żywienie” - załącznik nr 1

3.    Obiady wydawane są:

a)    dla uczniów wnoszących opłaty indywidualne

b)    dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS

c)    dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek

4.    Posiłki wydawane są w godzinach 11.30 – 14.00.

5.    Odpłatność za jeden obiad wynosi 3,00 zł dla uczniów i 5,00 zł dla pracowników.

6.    Odpłatność za cały miesiąc przyjmowana jest do 10-go każdego miesiąca u intendentki szkoły w godz. 7:00 – 15:00

7.    Obiady wydawane są na podstawie imiennej listy sporządzonej przez intendentkę.

8.    W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt   (osobiście lub telefonicznie) w księgowości szkoły do godz. 9.00 danego dnia.   W przeciwnym razie dziecko nie otrzyma zwrotu za niewykorzystane obiady.

9.    Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się

w następnym miesiącu rozliczeniowym.

10. Wysokość odpłatności za cały następny miesiąc będzie podana na tablicy ogłoszeń w stołówce i na korytarzu.

11. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu     lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu.

12. Uczniowie korzystający z obiadów przychodzą do stołówki

o wyznaczonej porze, zgodnej z harmonogramem ułożonym

w oparciu o plan lekcji poszczególnych klas.

13. Na tablicy ogłoszeń w stołówce i na korytarzu wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

14. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

15. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka
w jednym szeregu.

16. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych      rozmów i biegać po sali.

17. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do   wyznaczonego okienka.

18. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 roku.

 


 
 
 
 
 
:: Życzymy smacznego ::
© sp4j - 2014r