◊ Rzecznik rok szkolny 2017/2018  

obowiązki ucznia  prawa ucznia  nagrody i kary  punkty dodatnie  punkty ujemne
 
Rzecznikiem Praw Ucznia w roku szkolnym 2017/2018 został
p. Wojciech Mazur
 

Rola Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu.

1.    Propagowanie praw ucznia i dziecka.

2.    Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

3.    Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków

       ucznia.

4.    Mediacja między stronami konfliktu.

5.    Ciało doradcze dla uczniów (jak korzystać z praw i uszanować prawa innych).

6.    Łącznik miedzy nauczycielem a uczniem.

7.    Znany i dyspozycyjny w szkole (pokój pedagoga szkolnego).

8.    Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym.

 

Podstawowe obowiązki Rzecznika Praw Ucznia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu.

1.    Dokonywanie analizy i oceny przestrzegania poszanowania praw ucznia w szkole.

2.    Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole.

3.    Organizowanie spotkań związanych z problematyką praw ucznia.

4.    Zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole.

5.    Mediacja miedzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia.

6.    Reprezentowanie na zewnątrz Szkoły w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.

7.    Składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.

 

Podstawowe prawa Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu.

1.    Prawo do swobodnego działania w ramach Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów WSO i wychowania.

2.    Prawo wnioskowania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej o wprowadzenie zmian zgodnych z prawem i oczekiwaniami uczniów.

3.    Prawo do zapoznania się z opinią każdej ze stron konfliktu.

4.    Prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego czy Samorządu Uczniów, 

       jeżeli charakter sporu tego wymaga.

5.    Prawo do uczestnictwa w roli obserwatora – na wniosek zainteresowanej strony za zgodą 

       Dyrektora – przy przeprowadzaniu egzaminu klasyfikacyjnego.

6.    Prawo do odstąpienia interwencji w konkretnej sytuacji i przekazanie sprawy do Dyrektora

       Szkoły.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych "nauczyciel-uczeń".

1.    Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

2.    Podjęcie mediacji ze stronami.

3.    W razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do Rady Pedagogicznej.

4.    W przypadku nierozstrzygnięcia sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych "uczeń-uczeń".

1.    Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

2.    Podjęcie mediacji ze stronami.

3.    W razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów.

4.    Skierowanie sprawy do Zespołu Wychowawczego (dyrektor, pedagog, wychowawca, 

       rzecznik).

5.    W razie potrzeby zasięgnięcie opinii Rady Rodziców.

6.    Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
 
 
 
 
 

 
 
© sp4j - 2014r