English version

sp4jaroslaw.w.interia.pl

 

 

 O NAS

O szkole

Kadra

Kronika
Historia

Patron

 INFORMATOR

Wydarzenia

Plan lekcji

Kontakt z nami

 SERWISY

Świetlica

Biblioteka

Pedagog

Rzecznik Praw Ucznia

 DZIAŁALNOŚĆ

Samorząd Uczniowski

Koła zainteresowań

Gazetka szkolna

Euroczwórka

Sport

 KLASYFIKACJA

Statystyka

Najlepsi uczniowie

Sukcesy uczniów

Złoci absolwenci

 ROZMAITOŚCI

Galeria

40-lecie

Nasze miasto

Bezpieczeństwo

Ciekawe strony

RZECZNIK PRAW UCZNIA - prawa ucznia


obowiązki ucznianagrody i karypunkty dodatniepunkty ujemnerzecznik

Uczeń szkoły ma prawo do:

1) nauki w szkole w warunkach gwarantujących wszechstronny i harmonijny rozwój,

2) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami,

3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz kontroli postępów w nauce,

4) znajomości kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,

5) pełnej informacji o swoich postępach i brakach w nauce,

6) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

7) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, a mianowicie :

  - określenie przez nauczyciela terminu sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,

  - znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli,

  - trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden dziennie,

  - zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie,

8) dwa razy w semestrze do tzw. „dnia bez pytania”, poza okresem dwóch tygodni przed zakończeniem każdego semestru,

9) podmiotowego i życzliwego traktowania przez nauczycieli i innych pracowników szkoły z poszanowaniem swej godności,

10) nietykalności osobistej,

11) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

12) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, światopoglądu i religii – jeśli nie narusza dobra innych osób,

13) korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych i księgozbioru,

14) organizowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

15) rozwijania zdolności i talentów,

16) pomocy w przypadku trudności w nauce,

17) opieki psychologiczno – pedagogicznej i medycznej,

18) uczestnictwa w życiu szkoły poprzez działalność samorządową,

19) wyłonienia w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci samorządu klasowego i samorządu uczniowskiego,

20) korzystania z pomocy socjalno – materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

21) zwolnienia z zajęć przez wychowawcę klasy na pisemną prośbę rodzica w ważnych sprawach osobistych,

22) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi, pedagogowi szkolnemu, rzecznikowi praw ucznia i nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

23) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, turniejach i zawodach,

24) noszenia emblematu szkoły,

25) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.