English version

sp4jaroslaw.w.interia.pl

 

 

 O NAS

O szkole

Kadra

Kronika
Historia

Patron

 INFORMATOR

Wydarzenia

Plan lekcji

Kontakt z nami

 SERWISY

Świetlica

Biblioteka

Pedagog

Rzecznik Praw Ucznia

 DZIAŁALNOŚĆ

Samorząd Uczniowski

Koła zainteresowań

Gazetka szkolna

Euroczwórka

Sport

 KLASYFIKACJA

Statystyka

Najlepsi uczniowie

Sukcesy uczniów

Złoci absolwenci

 ROZMAITOŚCI

Galeria

40-lecie

Nasze miasto

Bezpieczeństwo

Ciekawe strony

RZECZNIK PRAW UCZNIA - obowiązki ucznia


prawa ucznianagrody i karypunkty dodatniepunkty ujemnerzecznik

Obowiązki ucznia

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych,

2) dbać o honor i tradycje szkoły oraz szanować jej symbole,

3) swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentować szkołę w środowisku,

4) kulturalnie zachowywać się w miejscach publicznych,

5) dbać o piękno i czystość mowy ojczystej,

6) być zawsze uprzejmym wobec dorosłych i rówieśników,

7) umieć słuchać innych, szanować ich poglądy oraz to, że ktoś jest inny,

8) świadczyć pomoc słabszym,

9) być odpowiedzialnym za swoje słowa i czyny,

10) reagować na wszelkie przejawy zła,

11) regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,

12) po dzwonku na lekcje zająć swoje miejsce i być przygotowanym do zajęć,

13) usprawiedliwiać na bieżąco każdą nieobecność poprzez dostarczenie stosownego

      dokumentu,

14) starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń,

15) systematycznie odrabiać zadania domowe,

16) być aktywnym i samodzielnym w czasie zajęć,

17) bezpiecznie posługiwać się przyborami i sprzętem zgodnie z przeznaczeniem,

18) szanować sprzęt szkolny, a w przypadku jego zniszczenia naprawić wyrządzone szkody 

      materialne,

19) szanować cudzą własność,

20) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

21) zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły,

22) nie przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających życiu, zdrowiu,

23) dbać o higienę ciała i włosów,

24) ubierać się czysto i skromnie, w czasie uroczystości stosować strój odświętny,

25) wywiązywać się z pełnionych funkcji lub powierzonych zadań,

26) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz 

      ustaleniom samorządu uczniowskiego.