English version

sp4jaroslaw.w.interia.pl

 

 

 O NAS

O szkole

Kadra

Kronika
Historia

Patron

 INFORMATOR

Wydarzenia

Plan lekcji

Kontakt z nami

 SERWISY

Świetlica

Biblioteka

Pedagog

Rzecznik Praw Ucznia

 DZIAŁALNOŚĆ

Samorząd Uczniowski

Koła zainteresowań

Gazetka szkolna

Euroczwórka

Sport

 KLASYFIKACJA

Statystyka

Najlepsi uczniowie

Sukcesy uczniów

Złoci absolwenci

 ROZMAITOŚCI

Galeria

40-lecie

Nasze miasto

Bezpieczeństwo

Ciekawe strony

RZECZNIK PRAW UCZNIA - nagrody i kary


obowiązki uczniaprawa uczniapunkty dodatniepunkty ujemnerzecznik

Nagrody i kary

1. Wobec uczniów w szkole stosuje się nagrody i kary zgodnie z ustaleniami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania z zachowaniem nietykalności i poszanowaniem godności osobistej ucznia.

2. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

2) wzorową postawę – dzielność i odwagę,

3) wybitne osiągnięcia,

4) szczególną aktywność społeczną.

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły podstawowej:

1) wyróżnienie wychowawcy na forum klasy,

2) pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,

3) promocja osiągnięć lub działań ucznia w środowisku szkolnym – wyeksponowanie nazwiska na gazetce Samorządu Uczniowskiego,

4) promocja szczególnych osiągnięć ucznia lub działań w lokalnej prasie,

5) dyplom uznania,

7) nagrody książkowe lub rzeczowe,

8) list gratulacyjny dla rodziców uczniów wyróżniających się w różnych dziedzinach pracy szkoły,

9) dla najlepszego ucznia szkoły, z najwyższą średnią ocen, tytuł: "Primus inter Pares" wraz z fundowaną nagrodą dyrektora szkoły,

10) uczniowie kończący szkołę, którzy posiadają najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie otrzymują tytuł: "Złotego Absolwenta" z równoczesnym wpisem do "Złotej Księgi" .

5. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z środków pozyskanych od sponsorów.

6. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy klasy,

2) wpis uwagi do segregatora wraz z liczbą punktów ujemnych (zgodnie z ustaleniami w WSO),

3) upomnienie dyrektora szkoły,

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

6) przeniesienie ucznia do równoległej klasy,

7) wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania.

7. Od wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, nauczyciela – rzecznika praw ucznia, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni od jej ogłoszenia.

8. W przypadku stwierdzenia świadomego zniszczenia sprzętu szkolnego lub pomocy dydaktycznych, uczeń ponosi konsekwencje finansowe – rodzice mają obowiązek odkupić lub naprawić zniszczoną rzecz.

W przypadku złożenia odwołania, kara zostaje zawieszona do czasu ponownego rozpatrzenia sprawy, co powinno nastąpić przed upływem 14 dni.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

2) dopuszcza się kradzieży,

3) wchodzi w kolizję z prawem,

4) demoralizuje innych.

10. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły podstawowej po wyrażeniu zgody przez Kuratora Oświaty na podstawie uchwały rady pedagogicznej.