◊ Pedagog rok szkolny 2017/2018  

 
Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 9.15 - 13.30
Wtorek 10.00 - 15.00
Środa 10.00 - 13.35
Czwartek 9.15 - 13.30
Piątek 8.00 - 10.55
Druki do pobrania:
wniosek o przyznanie pomocy socjalno-materialnej
 
Artykuły do pobrania:
Agresja
Niepowodzenia dziecka w nauce szkolnej
biuletyn_rodzica I
biuletyn_rodzica II
biuletyn_rodzica III
biuletyn_rodzica IV
 
 
  Jedną z głównych płaszczyzn pracy pedagoga szkolnego jest pomoc socjalno
– materialna.
W jej zakresie nadal podstawową formą jest bezpłatne dożywianie finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Liczba dzieci korzystających z bezpłatnych obiadów stale rośnie i tak we wrześniu korzystało 44, natomiast w grudniu 65 uczniów. Oprócz tego uczniowie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej mogli skorzystać ze zwolnienia na ubezpieczenie. Ponadto 23 uczniów skierowano na bezpłatne półzimowisko organizowane przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.
W zakresie pomocy materialnej podjęto także działania we współpracy z Samorządem Uczniowskim, który przeznaczył dochód z dyskoteki charytatywnej na paczki mikołajkowe dla najuboższych dzieci.
Kolejną płaszczyzną działań pedagoga szkolnego jest przeciwdziałanie problemom wychowawczym. Problemy związane z uczniami z trudnościami wynikają głównie z ich osobowości. Tacy uczniowie są dziećmi z symptomami nadpobudliwości, ponadto środowisko rodzinne większości z nich nie zawsze funkcjonuje prawidłowo i nie zawsze pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. Często trudności z tymi uczniami są po części wynikiem braku zainteresowania sprawami dziecka ze strony środowiska rodzinnego
a także bezsilności bądź bierności. Główne problemy na jakie napotykamy w codziennej pracy ze wspomnianymi uczniami to przede wszystkim brak zdyscyplinowania, samowolne opuszczanie pojedynczych zajęć lekcyjnych, palenie papierosów a także często aroganckie zachowania wobec nauczycieli. W każdym przypadku starano się reagować jak najszybciej i najczęściej z zaangażowaniem zespołu wychowawczego.
W zakresie działań będących formą reakcji na problemy jako podstawowe i niezbędne było nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z wychowawcami i rodzicami, których od czasu do czasu poroszono o kontakt ze szkołą.
Kolejną płaszczyzną działań pedagoga szkolnego jest także pomoc w zakresie wyrównywania mikrodeficytów i braków rozwojowych oraz trudności dydaktycznych tej dziedzinie prowadzona jest bieżącą współpraca z pielęgniarką szkolną zwłaszcza
w przypadku uczniów z grup dyspanseryjnych, nauczycielem zespołów korekcyjno - kompensacyjnych a także nauczycielem prowadzącym zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
W celu zastosowania odpowiednich form pomocy na bieżąco utrzymywany jest kontakt
z wychowawcami i nauczycielami uczniów z największymi trudnościami dydaktycznymi.
W zakresie działań ogólnowychowawczych praca polega na zdiagnozowaniu sytuacji problemowych występujących wśród uczniów naszej szkoły poprzez rozmowy przeprowadzane z rodzicami, a także z ankiet wypełnianych przez wychowawców.
Na tej podstawie wyłania się uczniów wymagających opieki psychologiczno – pedagogicznej a także pomocy socjalno - materialnej. Działania ogólnowychowawcze wynikające z realizacji zadań zawartych w planie pracy szkoły oscylują wokół takich zagadnień jak: asertywność, prawa dziecka i ucznia a także umiejętność komunikowania się.
 
 
 

 
 
© sp4j - 2014r