English version

sp4jaroslaw

 

 

 O NAS

O szkole

Kadra

Kronika
Historia

Patron

 INFORMATOR

Wydarzenia

Plan lekcji

Kontakt z nami

 SERWISY

Świetlica

Biblioteka

Pedagog

Rzecznik Praw Ucznia

 DZIAŁALNOŚĆ

Samorząd Uczniowski

Koła zainteresowań

Gazetka szkolna

Euroczwórka

Sport

 KLASYFIKACJA

Statystyka

Najlepsi uczniowie

Sukcesy uczniów

Złoci absolwenci

 ROZMAITOŚCI

Galeria

40-lecie

Nasze miasto

Bezpieczeństwo

Ciekawe strony 

SZKOŁA Z KLASĄ


Akcja "Gazety", portalu Gazeta.pl
i Centrum Edukacji Obywatelskiej
pod patronatem prezydenta

Aleksandra Kwaśniewskiego


Nauczyciele to specyficzna grupa zawodowa, która ustawicznie doskonali swój warsztat pracy. Są wśród nas ludzie prawdziwie oddani swojej profesji, pracujący twórczo i nietuzinkowo.

Taka też postawa cechuje nas, nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu. Dlatego udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” uważaliśmy za naturalne dopełnienie naszych działań edukacyjnych i wychowawczych.

Akcja ta dawała nam możliwość zaprezentowania się w bardzo szerokim gronie szkół ambitnych i dbających o swój wizerunek, jak również zweryfikowania naszych poczynań we wdrażaniu reformy.

Interesowało nas szczególnie, a jednocześnie mobilizowało to, jak inni odniosą się do naszej dotychczasowej pracy, jak będzie ona postrzegana nie tylko przez profesjonalistów ale i przeciętnego Polaka.

Różnorodność i rozpiętość tematyczna poszczególnych zadań akcji „Szkoła z klasą” pozwoliła całej Radzie Pedagogicznej i każdemu z osobna odnaleźć wśród nich te, które umożliwiły pokazanie całej gamy barw i odcieni warsztatu twórczego nauczyciela.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z inicjatywy pani Dyrektor podjęto decyzję o utworzeniu zespołów realizujących zadania „Szkoły z klasą”. Koordynatorem działań grup zadaniowych była pani Dyrektor, która utrzymywała stały kontakt z przewodniczącymi zespołów i aktywnie uczestniczyła w roboczych posiedzeniach poszczególnych grup. Stworzyliśmy kilkuosobowe zespoły współpracujące ze sobą aktywnie na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Pracowaliśmy systematycznie wg ustalonego, stałego harmonogramu spotkań i zgodnie z przyjętym planem pracy. Dokonywaliśmy prezentacji dorobku indywidualnych działań. Podczas dyskusji wymienialiśmy poglądy, przemyślenia i prezentowaliśmy pisemne sprawozdania dotyczące wcześniej wyznaczonych zadań przez przewodniczącego zespołu.

Po każdorazowym tematycznym spotkaniu dyskusyjnym powstawał wspólnie uzgodniony projekt prezentacji zadania – polecenia.

W związku z tą akcją chcielibyśmy zamieścić niewielki zaledwie fragment jednego z zadań tejże akcji – a mianowicie:

Zadanie 1 F: Jak wychować ludzi z pasją?

Wydaje się nam ono interesujące, gdyż może przykuć uwagę nie tylko nauczycieli i ludzi związanych ze szkolnictwem, ale też szerokiego grona pozostałych czytelników.

1.      Dlaczego wybraliśmy to zadanie?

Fascynacja tym, co się robi jest źródłem motywacji do pracy nauczycieli z naszej szkoły i bezpośrednio wpływa na aktywność twórczą uczniów. Praca szkolna oparta na zainteresowaniach staje się przyjemnością, źródłem satysfakcji dla podmiotów życia szkolnego, całkowicie pozbawioną przymusu.

Nauczyciele naszej szkoły to pasjonaci. Innowacyjność w ich pracy przejawia się w realizacji programów autorskich zajęć pozalekcyjnych oraz modyfikacji programowych. Wybór zadania jest dla nas okazją do zaprezentowania tego, co w szkole już istnieje i daje dobre efekty w zakresie wychowania z pasją.

2.      Jak staramy się rozbudzić zainteresowania uczniów?

Zajęcia edukacyjne rozwijają zainteresowania „Małą Ojczyzną”. Uczniowie pełnią rolę badaczy i odkrywców swojego najbliższego środowiska. Metoda projektu wymaga pracy grupowej zróżnicowanej. Jedna z grup zdobywa z różnych źródeł informacje na temat „Co ciekawego znajduje się w naszym mieście i regionie?”. Efektem pracy jest „Przewodnik po mieście i jego otoczeniu”. Inny zespół śledzi bieżące wydarzenia z życia miasta i, dokonując selekcji zebranych materiałów, prowadzi kronikę nt. „Co słychać w naszym mieście”. Rezultatem pracy uczniów – projektantów jest album plastyczny „Miasto moich marzeń”. Nauczyciel zgodnie z zawartym z uczniami kontraktem, steruje ich pracą, służy radą i pomocą. W określonym czasie odbywają się spotkania grup zadaniowych „Małych miłośników Jarosławia” i prezentacja ich prac. Ekologia, regionalizm to płaszczyzny tematycznie szczególnie pobudzające zainteresowania uczniów. Źródłem pasji odkrywczych są upoglądowione lekcje oraz stosownie dobrane formy prac. Podejmowane są działania, aby ofertę edukacyjną uczynić atrakcyjniejszą, poprzez organizację zdarzeń edukacyjnych w miejscach interesujących ze względu na swą specyfikę ( muzeum, skansen, lekcje plenerowe, dalsze i bliższe wycieczki).

Z kolei program autorski z ekologii jest źródłem pomysłowości w projektowaniu doświadczeń i eksperymentów. Uczniowie gromadzą informacje przyrodnicze w albumach tematycznych, korzystając nie tylko z dostępnej w bibliotece szkolnej literatury, ale też z technologii komputerowej i informacyjnej. Prowadzą hodowle roślin i zwierząt. Wydawana jest gazetka klasowa „Gazetka z klasą III”. Każdy może coś napisać, narysować zaprojektować własną stronę. Dział „Wiem że...” zachęca do poszukiwania wiadomości z różnych źródeł i na różne tematy. Pisemko zawiera krzyżówki, zagadki, samodzielnie napisane opowiadania inspirowane przeczytaną lekturą, obejrzanym filmem. Jest miejscem polemik naukowych uczniów.

Wydawana jest także gazetka szkolna „Czwóreczka”. Zainteresowania czytelnicze i teatralne rozwijają zajęcia pod hasłem np. „Miesiąc z Marią Konopnicką”. Nauczyciel prezentuje utwory z literatury dziecięcej. Po ogólnoklasowej debacie uczniowie wybierają autora, któremu poświęcona będzie uwaga w ciągu miesiąca. Decydują, jakie utwory przeczytają. Prezentacja poznanych bohaterów i scenek z ich literackiego życia odbywa się na „Spotkaniach z książką”. Dzieci przygotowują scenografię i rekwizyty, po których inni mają rozpoznać bohatera książkowego.

3.      Jak wykorzystujemy w nauczaniu zainteresowania naszych uczniów?

Działania edukacyjne dają możliwości wykorzystywania zainteresowań uczniów. Projektowanie procesu lekcyjnego tak ukierunkowanego wymaga od nauczyciela wnikliwej obserwacji i rzetelnej diagnozy. To warunek współpracy z uczniami którzy wysuwają propozycje realizacji interesujących ich treści i zgłaszają gotowość pogłębiania wiedzy z określonej dziedziny.

Problematyka związana z historią odkryć wzbudza szczególne emocje. Wybitne odkrycia i wynalazki to temat zorganizowanego sympozjum naukowego ,,Świat pełen kontrastów”. Spotkania o charakterze naukowego dociekania, pozwalają uczniom poszerzyć zakres zainteresowań i urozmaicić proces uczenia się, a także pobudzają do krytycznego myślenia, czego dowodem są polemiki naukowe uczniów na łamach gazety szkolnej. Klasowe zespoły „miłośników wiedzy” gromadzą informacje i ciekawostki z różnych dziedzin, przygotowują materiały, kolekcjonują je tematycznie i segregują, tworząc albumy. Stanowią one potem obudowę dydaktyczną do lekcji. Formą współpracy nauczyciela z uczniami-pasjonatami jest nadawanie im tytułu asystenta przedmiotowego. Nauczyciel współpracując z uczniem – asystentem przygotowuje go do współprowadzenia zajęć. Praca asystentów przedmiotowych przybiera różne formy: wykonanie gazetki upoglądawiającej, prostych pomocy dydaktycznych, zgromadzenie literatury, materiałów z internetu, przygotowanie „kącika tematycznego”. Wybór zadania pozostawia się uczniom.

Klasowe turnieje wiedzy i festiwale artystyczne dają sposobność włączania uczniów do prac nad regulaminami konkursów, redagowania pytań konkursowych, opracowywania zadań testowych. Zdolności recytatorskie, plastyczne i muzyczne uczniów służą projektowaniu uroczystości klasowych, szkolnych i tzw. „lekcji z instrumentem muzycznym”. Uczniowie grający na instrumencie przygotowują repertuar muzyczny, który dedykują kolegom. Opracowują też scenariusz lekcji poświęconej instrumentowi i kompozytorom z nim związanych. Lekcyjne scenariusze „Spotkań z ciekawymi ludźmi” układają uczniowie odznaczający się ciekawością poznawczą i otwartością do innych. Ich autorskie wywiady z ludźmi kultury i dziennikarzami „Gazety Jarosławskiej” są wykorzystywane przy tworzeniu pisemka klasowego i gazety szkolnej.

4.      Jak zmodyfikowaliśmy ofertę zajęć dodatkowych?

W szkole istnieje bogata, stale zmieniająca się i uaktualniana stosownie do potrzeb oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I i II etapu kształcenia. Różnorodność tematyczna proponowanych form zajęć pozalekcyjnych gwarantuje możliwość rozwijania wszechstronnych zainteresowań. Na poziomie klas I – III działają kółka: plastyczne, literacko – inscenizacyjne, recytatorskie. Działa zespół taneczny i zespół naukowy „Młodych miłośników Jarosławia”. Uczniowie II etapu edukacyjnego rozwijają zainteresowania w kółkach: dziennikarskim, wokalnym, informatycznym, poetycko – literackim, przyrodniczym, regionalnym i matematycznym. Sportowe pasje realizują uczniowie na zajęciach SKS. Praca w świetlicy szkolnej przybierają formę aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Na koniec chcieliśmy dodać, że udział w akcji „Szkoła z klasą” i zdobycie tego zaszczytnego tytułu utwierdziły w przekonaniu całą społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu, że nasze poczynania edukacyjne nie mają charakteru jednorazowego, lecz jest to realny, trwający i zmieniający się pod wpływem ewaluacji proces, który przynosi zamierzone efekty. Z pewnością wyróżnienie to wpłynęło inspirująco na kadrę pedagogiczną i uczniów, wzmocniło prestiż szkoły w środowisku, co zaowocowało większym zainteresowaniem ze strony wszystkich życzliwych szkole i oświacie polskiej osób. Poczuliśmy się profesjonalistami, których cenią i szanują, którzy umieją godnie – mimo nieciekawej często rzeczywistości – wypełniać swoje nauczycielskie powołanie.

Opracowanie: mgr Lidia Wojtyna, mgr Krystyna Brzuchacz